Sóc llicenciada en Història de l'Art i màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona. Graduada en Arts Plàstiques i Disseny per l'Escola d'Art d'Olot. He coordinat i realitzat diferents projectes web, editorials, catàlegs d'art i interactius de promoció turística, audiovisuals i exposicions. També, he redactat projectes culturals per a institucions públiques, i en l'àmbit del disseny gràfic m'he especialitzat en el disseny i la comunicació de continguts artístics, culturals i turístics. He participat com a tècnic en el projecte de recerca «La cuestión del archivo en las prácticas artísticas y museísticas contemporáneas», gestionant un web pel projecte. Actualment estic com a tècnic en el projecte de recerca «Imágenes y contraimágenes, usos de la fotografía en las prácticas artísticas contemporáneas», tots dos a la UdG. Des de 2009 estic impartint diferents cursos de formació especialitada i formació ocupacional amb certificat de professionalitat amb programes vinculats al SOC i a la Generalitat de Catalunya.

Degree in Art History and master's degree in Communication and Cultural Studies at the Universitat de Girona. High Certificate in Fine Arts and Design at Escola d'Art in Olot. I have coordinated and developed various web projects, art catalogues and interactive tourism promotions, audiovisuals and exhibitions. Also, I have written cultural projects for a public institutions, and in the field of graphic design I have specialized in the design and communication of artistic and cultural contents. I participated as a technician in the research project «The matter of the archive in artistic and museum contemporary practices», I develop and manage a website for the project. Currently I participate in the research project «Images and counter-images. Photography uses in contemporany art practices», both at UdG. Since 2009 I have been giving specialized courses and occupational courses for a professional certificate in programs linked to the SOC and the Generalitat de Catalunya.

Soy licenciada en Historia del Arte y máster en Comunicación y Estudios Culturales por la Universitat de Girona. Graduada en Artes Plásticas y Diseño por la Escola d'Art de Olot. He coordinado y realizado diferentes proyectos web, catálogos de arte e interactivos de promoción turística, audiovisuales y exposiciones. También, he escrito proyectos culturales vinculados a instituciones culturales, y en el ámbito del diseño gráfico me he especializado en els diseño y comunicación de contenidos artísticos, culturales y turísticos. He participado como técnica en el proyecto de investigación «La cuestión del archivo en las prácticas artísticas y museísticas contemporáneas», realizando y gestionando una web para el proyecto. Actualment participo en el proyecto de investigación «Imágenes y contraimágenes, usos de la fotografía en las prácticas artísticas contemporáneas», los dos en la UdG. Desde 2009 estoy impartiendo diferentes cursos de formación especializada y formación ocupacional con certificado de profesionalidad vinculada al SOC y a la Generalitat de Cataluña.